Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

Ο διερμηνέας είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει δύο ή περισσότερες γλώσσες πάρα πολύ καλά και εξ αυτού έχει την ικανότητα να διαμεσολαβεί ζωντανά, προκειμένου να επέλθει συνεννόηση μεταξύ συνομιλητών οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Η εργασία του συνίσταται στο να μεταφέρει τον προφορικό λόγο από μία γλώσσα σε μία άλλη, την ώρα που εκφωνείται, με ελάχιστες ενδιάμεσες διακοπές του ομιλητή.

Όταν το κείμενο είναι διαθέσιμο πριν την ομιλία, μπορεί να γίνει μελέτη και προετοιμασία.

Σπουδές για το επάγγελμα του διερμηνέα γίνονται στο Τμήμα Ξένων, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή σε Α.Ε.Ι. άλλης χώρας, ή σε ιδιωτικούς φορείς.

Η εργασία του διερμηνέα είναι πολύ δύσκολη και υπεύθυνη. Πρέπει κάποιος να διαθέτει γνώσεις σε πολλά γνωστικά πεδία προκειμένου να μπορέσει αν ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζωντανής μεταφοράς πληροφοριών από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Ένας διερμηνέας μπορεί να παραστεί σε ένα δικαστήριο, σε μία πολιτική συνάντηση, σε επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, σε ημερίδες, σε συνέδρια, σε πανεπιστήμια, σε διαφόρων ειδών εκδηλώσεις και γενικά όπου είναι απαραίτητο να ειπωθούν πολύ γρήγορα τα λεγόμενα ενός ομιλητή σε μία άλλη γλώσσα.

Οι γνώσεις του διερμηνέα και στις δύο γλώσσες εξυπακούεται ότι είναι σε επίπεδο μητρικής.

Στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90 οι διερμηνείς ήταν περιζήτητοι στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Χάγη και γενικά όπου γίνονταν συναλλαγές για λογαριασμό της Ενωμένης Ευρώπης. Στο μεταξύ πολύς κόσμος ανταπεξέρχεται με άνεση στα Αγγλικά, οπότε το επάγγελμα δεν είναι πλέον τόσο περιζήτητο.

Ωστόσο στον ιδιωτικό τομέα, όπου κάποιος χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, επί παραδείγματι στην υπογραφή ενός συμβολαίου ή προς επίτευξη μιας συμφωνίας, σε ένα δικαστήριο, σε συναλλαγές με αρχές ο διερμηνέας είναι πρόσωπο κλειδί, διότι ο ενδιαφερόμενος αισθάνεται ασφαλής έχοντας κάποιον έμπιστο άνθρωπο που κατέχει πολύ καλά τη γλώσσα του και του δίνει άνετα όλες τις απαραίτητες για την υπόθεσή του πληροφορίες από την άλλη γλώσσα.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και σε πολλές άλλες, παρείχα προσωπικά αποτελεσματική βοήθεια.

Δήμητρα Δανιά

Τηλ. 2108663360 & 6973238240
Mail: